โรคออทิสติก เกิดจากความผิดปกติของสมองเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ในขณะที่อาการออทิสติกเทียมจะเกิดจาก "ขาดการกระตุ้น" เป็นหลัก และถึงแม้ว่าทั้งสองอย่าง จะมีลักษณะอาการคล้ายกัน แต่เด็กที่เป็นออทิสติกเทียม หากได้รับการกระตุ้นที่เหมาะสมถูกทางในระยะเวลาสั้นๆ ก็จะสามารถกลับมาเป็นเด็กปกติได้ ในขณะที่เด็กออทิสติก ยังคงมีพฤติกรรมที่ต่างจากเด็กปกติถึงแม้จะได้รับการฝึกกระตุ้นพัฒนาการแล้ว อย่างไรก็ตามเด็กที่เป็นออทิสติก หากได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ก็สามารถมีพัฒนาการ และพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้อย่างมาก